LOGOPEDIE

LOGOPEDIE

Na de aanmelding starten we steeds met een intakegesprek.  We bespreken de aanmeldingsklacht en brengen de medische voorgeschiedenis in kaart. Daarnaast trachten we zicht te krijgen op de algemene ontwikkeling en de schoolse vorderingen van het kind.

Wie kan terecht bij onze logopedisten?

Ons team van logopedisten beschikt over de nodige kennis en ervaring inzake het onderzoek en de behandeling van:

LOGOPEDISCH

ONDERZOEK

Tijdens het intakegesprek krijgt u alle informatie betreffende de praktische werking van de praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV  of de aanvullende verzekering van het ziekenfonds.

Nadien volgt het logopedisch onderzoek.

Het logopedisch onderzoek gebeurt steeds op voorschrift van een arts: huisarts, kinderarts, neus-keel-oorarts, kinderpsychiater.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met ons.

Het logopedisch onderzoek bestaat uit specifieke taal-, lees-, spellings- en/of rekentests, afhankelijk van de aanmeldingsklacht. Zo komen we tot een niveaubepaling en foutenanalyse en kunnen we meteen een goed beeld vormen over de sterktes en zwaktes van het kind. De resultaten van dit onderzoek worden met de ouders en eventueel andere betrokken partijen besproken. Het schriftelijke verslag van dit onderzoek is noodzakelijk voor de eventuele terugbetaling door de mutualiteit.

Na het onderzoek kan (indien nodig) begeleiding worden opgestart. We trachten nauw samen te  werken en streven het persoonlijke contact na met het kind EN met zijn of haar omgeving. Op geregelde tijdstippen wordt ook de evolutie van het kind in kaart gebracht.

Leerstoornissen

Heel wat kinderen krijgen in hun schoolcarrière te maken met leerproblemen of leerstoornissen.  De logopedisten van LOGOkids Merksem bundelen hun krachten en kennis over leermoeilijkheden en bieden begeleiding op maat voor kinderen met specifieke leerstoornissen zoals  dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.

Aanpak en behandeling:

Een deskundige behandeling van leerstoornissen is geen huiswerkbegeleiding. Onze begeleiding is gebaseerd op hedendaagse inzichten en literatuur. Het volgen van logopedie is belangrijk om vast te kunnen stellen hoe hardnekkig het probleem werkelijk is. Gaat het om een achterstand die weer kan ingehaald worden of is het een hardnekkige stoornis?

LOGOkids werkt nauw samen met andere disciplines. Ouders, leerkrachten, CLB, artsen, psychologen worden betrokken. Die samenwerking is heel belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

Spraak- en

taalontwikkelingsstoornissen

Bij kinderen waar de taalontwikkeling trager op gang komt of afwijkend verloopt, kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis.

Dit kan tot uiting komen in verschillende domeinen. Het kind kan moeilijkheden hebben op het vlak van woordenschat, zinsbouw, taalbegrip, vertelvaardigheden of woordvinding. De logopedisten van LOGOkids bieden logopedische begeleiding om specifieke taal- en communicatievaardigheden te stimuleren en systematisch in te oefenen.

Afwijkende mondgewoonten en

slikken bij kinderen en jongeren

Wanneer uw kind niet in staat is om de spraakklanken uit zijn moedertaal (correct) uit te spreken kan het zinvol zijn een logopedist te contacteren.

Ook een foutief slikpatroon en afwijkende mondgewoonten kunnen aan de basis liggen van logopedische problemen. LOGOkids werkt in dit geval bv. nauw samen met tandarts, stomatoloog of orthodontist. Foutieve mondgewoonten en/of een verkeerd slikpatroon kunnen een zeer grote invloed hebben op vorming van het gebit en het aangezicht.